Dariusz Laszyca Mail Kontakt

Stowarzyszenie Zlot Prawych


 

LOGO

 

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

 

 

Stowarzyszenie Zlot Prawych

zlotprawych@gmail.com

NIP: 5862329255聽聽聽聽聽聽聽聽 Regon: 369632010


konto bankowe:聽 18 1240 5354 1111 0010 7880 4549 (Bank PEKAO SA)

Zdecydowanych kandydat贸w informujemy, 偶e sk艂adki cz艂onkowskie zgodnie z uchwa艂a Stowarzyszenia wynosz膮 40 z艂otych PL / rok.
Prosimy o przes艂anie sum臋 na w/w konto , potrzebne s膮 nast臋puj膮ce dane kandydata: Imi臋, Nazwisko i PESEL.
Prosimy o zg艂aszanie kandydatur na adres: zlotprawych@gmail.com

Po zweryfikowaniu danych osobowych nast膮pi wpisanie w poczet cz艂onk贸w Stowarzyszenia i Zarz膮d Stowarzyszenia podejmie decyzj臋 o przyj臋ciu kandydata/kandydatki.

 

 

 

 

 

聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYK艁EGO

聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽聽Zlot Prawych

 

I.聽Postanowienia og贸lne 聽聽 聽聽

 

搂1

 1. Stowarzyszenie nosi nazw臋 Zlot Prawych. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorz膮dnym, trwa艂ym zrzeszeniem nieposiadaj膮cej osobowo艣ci prawnej.
 3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwyk艂ym, zawi膮zanym na czas nieokre艣lony. Dzia艂a na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepis贸w Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 4. Stowarzyszenie mo偶e by膰 cz艂onkiem krajowych i mi臋dzynarodowych organizacji o podobnym celu dzia艂ania.
 5. Dzia艂alno艣膰 Stowarzyszenia oparta jest na pracy spo艂ecznej jej cz艂onk贸w i nie ma charakteru zarobkowego.

 

搂2

Terenem dzia艂ania Stowarzyszenia jest Polska.

 

搂3

Siedzib膮 Stowarzyszenia jest miasto Gdynia.

 

II.聽Cele i 艣rodki dzia艂ania.

 

搂4

Cele Stowarzyszenia to:

 1. Integracja 艣rodowiska u偶ytkownik贸w medi贸w elektronicznych
  (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem u偶ytkownik贸w Twittera) posiadaj膮cych pogl膮dy konserwatywne i patriotyczne.
 2. Promowanie postaw i dzia艂a艅 sprzyjaj膮cych krzewieniu patriotyzmu opartego 聽聽聽na narodowych i chrze艣cija艅skich warto艣ciach.
 3. Monitorowanie i przeciwstawianie si臋 antypolskim postawom, kt贸re promuj膮 tzw. mow臋 nienawi艣ci i dyskryminacji.

 

搂5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Promowanie w 艣rodkach elektronicznego przekazu wy偶ej wymienionych cel贸w.
 2. Organizowanie, spotka艅, debat, zlot贸w promuj膮cych prawd臋 historyczn膮.
 3. Podejmowanie dzia艂alno艣ci na rzecz podniesienia rangi edukacji historycznej w Polsce.
 4. Dba艂o艣膰 o kultur臋 s艂owa oraz przeciwstawianie si臋 tak zwanej mowie nienawi艣ci w elektronicznych 艣rodkach masowego przekazu.
 5. Wspieranie nowoczesnych technologii informatycznych w edukacji.
 6. Przeciwstawianie si臋 wszelkim metodom oddzia艂ywania antyspo艂ecznego
  i antypolskiego w elektronicznych 艣rodkach masowego przekazu.
 7. Edukacj臋 spo艂eczn膮 i patriotyczn膮 opart膮 na realnej prawdzie historycznej.

 

聽 聽 聽 聽 聽 聽III. W艂adze Stowarzyszenia

 

搂6

 

W艂adzami Stowarzyszenia s膮:

 1. Walne Zebranie Cz艂onk贸w Stowarzyszenia,
 2. Zarz膮d Stowarzyszenia.

 

搂7

Najwy偶sz膮 w艂adz膮 Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w, kt贸re stanowi膮
wszyscy cz艂onkowie Stowarzyszenia.

 

搂8

 

 1. Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w w艂a艣ciwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich
  sprawach Stowarzyszenia, za wyj膮tkiem spraw zastrze偶onych niniejszym Regulaminem do
  kompetencji Zarz膮du.
 2. Do wy艂膮cznych kompetencji Walnego Zgromadzenia Cz艂onk贸w nale偶膮 w szczeg贸lno艣ci:
 3. a) wyb贸r i odwo艂anie Prezesa Stowarzyszenia,
 4. b) przyj臋cie i uchwalanie zmian Regulaminu,
 5. c) kontrola dzia艂a艅 podj臋tych przez Zarz膮d,
 6. d) podj臋cie uchwa艂y w sprawie rozwi膮zania Stowarzyszenia,
 7. e) rozpatrywanie skarg cz艂onk贸w Stowarzyszenia na dzia艂alno艣膰 Prezesa.

 

 

搂9

Uchwa艂y Walnego Zgromadzenia Cz艂onk贸w Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi

inaczej, podejmowane s膮 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w, przy obecno艣ci co najmniej po艂owy

uprawnionych do g艂osowania cz艂onk贸w.

 

搂10

 

Zmiana Regulaminu, rozwi膮zanie Stowarzyszenia oraz odwo艂anie Prezesa wymagaj膮

bezwzgl臋dnej wi臋kszo艣ci g艂os贸w przy obecno艣ci co najmniej po艂owy Cz艂onk贸w 聽Stowarzyszenia.

 

搂11

 

 1. Kadencja Zarz膮du trwa 5 lat.
 2. Uchwa艂y Zarz膮du zapadaj膮 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w przy obecno艣ci po艂owy cz艂onk贸w Zarz膮du. W przypadku r贸wno艣ci g艂os贸w decyduje g艂os Prezesa.
 3. Cz艂onkowie Zarz膮du Stowarzyszenia nie pobieraj膮 wynagrodzenia za swoj膮 dzia艂alno艣膰 i za pe艂nione funkcje w Stowarzyszeniu.

 

 

搂12

Walne Zebranie Cz艂onk贸w Stowarzyszenia mo偶e zwo艂a膰 30 procent zwyk艂ych cz艂onk贸w po z艂o偶eniu pisemnie wniosku do Zarz膮du Stowarzyszenia, a Zarz膮d zobowi膮zany jest

doprowadzi膰 do zebrania w terminie 40 dni od daty z艂o偶enia wniosku.

 

 

搂13

 1. Zarz膮d Stowarzyszenia sk艂ada si臋 z nast臋puj膮cych os贸b: Prezesa oraz (2 do 4) Wiceprezes贸w.
 1. Do kompetencji i obowi膮zk贸w Zarz膮du nale偶y:
  a)聽reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn膮trz i dzia艂anie w jego imieniu,
  b) wykonywanie uchwa艂 Walnego Zebrania Cz艂onk贸w,
  c)聽kierowanie bie偶膮c膮 dzia艂alno艣ci膮 Stowarzyszenia,
  d) zarz膮dzanie 艣rodkami finansowymi Stowarzyszenia, zgodnie z obowi膮zuj膮cym 聽przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwa艂ami Walnego Zebrania Cz艂onk贸w,
  e) sk艂adanie sprawozda艅 z dzia艂alno艣ci Zarz膮du,
  f)聽przyjmowanie i wykluczanie cz艂onk贸w Stowarzyszenia,
  g) wspomaganie swoj膮 praca dzia艂alno艣膰 Prezesa Stowarzyszenia,
  h) ustalanie wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej,
  i)zwo艂ywanie Walnych Zgromadze艅,
  j)wyboru wiceprezes贸w Stowarzyszenia dokonuje Prezes Zarz膮du.

 

搂14

 1. W przypadku rezygnacji poszczeg贸lnych cz艂onk贸w Zarz膮du Stowarzyszenia oraz w przypadkach zmniejszenia sk艂adu Zarz膮du Stowarzyszenia z przyczyn innych ni偶 rezygnacja, Prezesowi Stowarzyszenia przys艂uguje prawo uzupe艂nienia sk艂adu Zarz膮du Stowarzyszenia w trakcie trwania tej samej kadencji.
 2. W przypadku ustania dzia艂alno艣ci Prezesa z przyczyn od niego nie zale偶nych, pracami Zarz膮du kieruje wyznaczony przez Prezesa wcze艣niej jeden z Wiceprezes贸w.

 

 

搂15

Do sk艂adania ustnych i pisemnych o艣wiadcze艅 w imieniu Stowarzyszenia, a w sprawach maj膮tkowych w szczeg贸lno艣ci wymagane jest wsp贸艂dzia艂anie dw贸ch cz艂onk贸w Zarz膮du.
Prezes wy艂膮czony jest z tego rygoru i mo偶e sk艂ada膰 ustne i pisemnie o艣wiadczenia samodzielnie. W sprawach maj膮tkowych mo偶e podejmowa膰 samodzielnie wszelkie decyzje.

 

搂16

 

Stowarzyszenie pozyskuje 艣rodki na dzia艂alno艣膰:

a) ze sk艂adek cz艂onkowskich,
b) darowizn,
c) spadk贸w,
d) zapis贸w,
e) dochod贸w z maj膮tku Stowarzyszenia,
f) ofiarno艣ci spo艂ecznej,
g) wg innych odr臋bnych przepis贸w zgodnie z w艂a艣ciw膮/odpowiedni膮 ustaw膮.

 

聽IV.聽 聽Cz艂onkostwo

 

搂17

Cz艂onkami Stowarzyszenia s膮:

 1. Cz艂onkowie zwyczajni,
 2. Cz艂onkowie wspieraj膮cy,
 3. Cz艂onkowie honorowi.

 

搂18

 

 1. Cz艂onkiem Stowarzyszenia mo偶e zosta膰 pe艂noletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, r贸wnie偶 nie maj膮cy zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, kt贸ry z艂o偶y o艣wiadczenie o przyst膮pieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu.
 2. O przyj臋ciu/wykluczeniu ze Stowarzyszenia decyduje Zarz膮d Stowarzyszenia zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 na zebraniu Zarz膮du.

 

 

搂19

 1. Cz艂onkiem wspieraj膮cym Stowarzyszenie mo偶e by膰 ka偶da osoba fizyczna, kt贸ry uzasadni swoje zainteresowanie dzia艂alno艣ci膮 Stowarzyszenia, deklaruj膮c pomoc finansow膮, prawn膮, rzeczow膮 lub merytoryczn膮 w realizacji cel贸w Stowarzyszenia. Cz艂onek wspieraj膮cy ma obowi膮zek wywi膮zywania si臋 z zadeklarowanych 艣wiadcze艅, przestrzegania statutu oraz uchwa艂 w艂adz Stowarzyszenia.

 

 1. Cz艂onkiem honorowym mo偶e by膰 ka偶da osoba fizyczna, kt贸rej godno艣膰 t臋 nada Zarz膮d za szczeg贸lne zas艂ugi dla Stowarzyszenia. Wniosek o nadanie honorowego cz艂onkostwa wraz z uzasadnieniem zg艂asza Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia lub co najmniej 3 cz艂onk贸w Stowarzyszenia.

 1. Cz艂onek wspieraj膮cy i honorowy nie ma prawa do g艂osowania w podejmowaniu decyzji i uchwa艂. Cz艂onek wspieraj膮cy i honorowy Stowarzyszenia ma prawo uczestniczenia w ka偶dym Zgromadzeniu Cz艂onk贸w z g艂osem doradczym. Nie mo偶e by膰 wybierany i wybiera膰 do w艂adz Stowarzyszenia. Cz艂onek wspieraj膮cy i honorowy nie musi op艂aca膰 sk艂adek cz艂onkowskich.

 

搂20

Obowi膮zki zwyk艂ego cz艂onka stowarzyszenia:

a) aktywnie聽 uczestniczy膰 w 偶yciu Stowarzyszenia,
b) przejawia膰 inicjatywy na rzecz Stowarzyszenia,
c) regularne op艂aca膰 sk艂adki cz艂onkowskie,
d) przestrzega膰 postanowie艅 Regulaminu oraz uchwa艂 w艂adz Stowarzyszenia.

 

搂21

聽聽聽 Cz艂onkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na wskutek:

a) pope艂nienia przest臋pstwa ustalonego prawomocnym wyrokiem s膮du
b) dzia艂aniem na szkod臋 Stowarzyszenia lub ra偶膮cego zaniedbywania obowi膮zk贸w cz艂onkowskich,
c) dobrowolnej rezygnacji,
d) d艂ugotrwa艂ego nieop艂acania sk艂adek cz艂onkowskich (powy偶ej 6 miesi臋cy),
e) 艣mierci.

 

 

搂22

Ka偶dy cz艂onek stowarzyszenia wykluczony lub skre艣lony ze Stowarzyszenia ma prawo odwo艂ania si臋 do Walnego Zgromadzenia. Odwo艂anie winno by膰 z艂o偶one do Zarz膮du w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o wykluczenia ze Stowarzyszenia lub skre艣lenia z listy cz艂onk贸w stowarzyszenia. Odwo艂anie b臋dzie rozpatrywane na najbli偶szym Walnym Zebraniu w terminie wyznaczonym regulaminem. Uchwa艂a Walnego Zebrania jest ostateczna.

搂23

 

 1. Stowarzyszenie ulega rozwi膮zaniu na podstawie uchwa艂y Walnego Zgromadzenia Cz艂onk贸w podj臋tej w trybie 搂 10.
 1. Podejmuj膮c uchwa艂臋 o rozwi膮zaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w okre艣la przeznaczenie pozosta艂ego maj膮tku Stowarzyszenia.

 

搂24

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maj膮 przepisy

ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 鈥 Prawo o stowarzyszeniach

Cofnij

Komentarze:

 1. okopan pisze:

  By艂em w Chojnicach w zesz艂ym roku. By艂o bardzo ciekawie i bardzo mi艂o. Mam nadziej臋 na kolejne spotkania w miar臋 moich mo偶liwo艣ci.

 2. Krzysztof Sedlak pisze:

  pozdrawiam z ca艂ego serca,i z wielk膮 ch臋ci膮 chcia艂bym by膰 w waszym gronie.

Dodaj komentarz

Tw贸j adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, kt贸rych wype艂nienie jest wymagane, s膮 oznaczone symbolem *

Mo偶esz u偶y膰 nast臋puj膮cych tag贸w oraz atrybut贸w HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© 2010-2019 Dariusz Laszyca. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie bez zgody autora zabronione
Design by Trójwizja