Dariusz Laszyca Mail Kontakt

Stowarzyszenie Zlot Prawych


 

LOGO

 

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

 

 

Stowarzyszenie Zlot Prawych

zlotprawych@gmail.com

NIP: 5862329255聽聽聽聽聽聽聽聽 Regon: 369632010


konto bankowe:聽 18 1240 5354 1111 0010 7880 4549 (Bank PEKAO SA)

Zdecydowanych kandydat贸w informujemy, 偶e sk艂adki cz艂onkowskie zgodnie z uchwa艂a Stowarzyszenia wynosz膮 40 z艂otych PL / rok.
Prosimy o przes艂anie sum臋 na w/w konto , potrzebne s膮 nast臋puj膮ce dane kandydata: Imi臋, Nazwisko i PESEL.
Prosimy o zg艂aszanie kandydatur na adres: zlotprawych@gmail.com

Po zweryfikowaniu danych osobowych nast膮pi wpisanie w poczet cz艂onk贸w Stowarzyszenia i Zarz膮d Stowarzyszenia podejmie decyzj臋 o przyj臋ciu kandydata/kandydatki.

 

 

 

 

 

聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYK艁EGO

聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽聽Zlot Prawych

 

I.聽Postanowienia og贸lne 聽聽 聽聽

 

搂1

 1. Stowarzyszenie nosi nazw臋 Zlot Prawych. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorz膮dnym, trwa艂ym zrzeszeniem nieposiadaj膮cej osobowo艣ci prawnej.
 3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwyk艂ym, zawi膮zanym na czas nieokre艣lony. Dzia艂a na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepis贸w Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 4. Stowarzyszenie mo偶e by膰 cz艂onkiem krajowych i mi臋dzynarodowych organizacji o podobnym celu dzia艂ania.
 5. Dzia艂alno艣膰 Stowarzyszenia oparta jest na pracy spo艂ecznej jej cz艂onk贸w i nie ma charakteru zarobkowego.

 

搂2

Terenem dzia艂ania Stowarzyszenia jest Polska.

 

搂3

Siedzib膮 Stowarzyszenia jest miasto Gdynia.

 

II.聽Cele i 艣rodki dzia艂ania.

 

搂4

Cele Stowarzyszenia to:

 1. Integracja 艣rodowiska u偶ytkownik贸w medi贸w elektronicznych
  (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem u偶ytkownik贸w Twittera) posiadaj膮cych pogl膮dy konserwatywne i patriotyczne.
 2. Promowanie postaw i dzia艂a艅 sprzyjaj膮cych krzewieniu patriotyzmu opartego 聽聽聽na narodowych i chrze艣cija艅skich warto艣ciach.
 3. Monitorowanie i przeciwstawianie si臋 antypolskim postawom, kt贸re promuj膮 tzw. mow臋 nienawi艣ci i dyskryminacji.

 

搂5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Promowanie w 艣rodkach elektronicznego przekazu wy偶ej wymienionych cel贸w.
 2. Organizowanie, spotka艅, debat, zlot贸w promuj膮cych prawd臋 historyczn膮.
 3. Podejmowanie dzia艂alno艣ci na rzecz podniesienia rangi edukacji historycznej w Polsce.
 4. Dba艂o艣膰 o kultur臋 s艂owa oraz przeciwstawianie si臋 tak zwanej mowie nienawi艣ci w elektronicznych 艣rodkach masowego przekazu.
 5. Wspieranie nowoczesnych technologii informatycznych w edukacji.
 6. Przeciwstawianie si臋 wszelkim metodom oddzia艂ywania antyspo艂ecznego
  i antypolskiego w elektronicznych 艣rodkach masowego przekazu.
 7. Edukacj臋 spo艂eczn膮 i patriotyczn膮 opart膮 na realnej prawdzie historycznej.

 

聽 聽 聽 聽 聽 聽III. W艂adze Stowarzyszenia

 

搂6

 

W艂adzami Stowarzyszenia s膮:

 1. Walne Zebranie Cz艂onk贸w Stowarzyszenia,
 2. Zarz膮d Stowarzyszenia.

 

搂7

Najwy偶sz膮 w艂adz膮 Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w, kt贸re stanowi膮
wszyscy cz艂onkowie Stowarzyszenia.

 

搂8

 

 1. Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w w艂a艣ciwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich
  sprawach Stowarzyszenia, za wyj膮tkiem spraw zastrze偶onych niniejszym Regulaminem do
  kompetencji Zarz膮du.
 2. Do wy艂膮cznych kompetencji Walnego Zgromadzenia Cz艂onk贸w nale偶膮 w szczeg贸lno艣ci:
 3. a) wyb贸r i odwo艂anie Prezesa Stowarzyszenia,
 4. b) przyj臋cie i uchwalanie zmian Regulaminu,
 5. c) kontrola dzia艂a艅 podj臋tych przez Zarz膮d,
 6. d) podj臋cie uchwa艂y w sprawie rozwi膮zania Stowarzyszenia,
 7. e) rozpatrywanie skarg cz艂onk贸w Stowarzyszenia na dzia艂alno艣膰 Prezesa.

 

 

搂9

Uchwa艂y Walnego Zgromadzenia Cz艂onk贸w Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi

inaczej, podejmowane s膮 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w, przy obecno艣ci co najmniej po艂owy

uprawnionych do g艂osowania cz艂onk贸w.

 

搂10

 

Zmiana Regulaminu, rozwi膮zanie Stowarzyszenia oraz odwo艂anie Prezesa wymagaj膮

bezwzgl臋dnej wi臋kszo艣ci g艂os贸w przy obecno艣ci co najmniej po艂owy Cz艂onk贸w 聽Stowarzyszenia.

 

搂11

 

 1. Kadencja Zarz膮du trwa 5 lat.
 2. Uchwa艂y Zarz膮du zapadaj膮 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w przy obecno艣ci po艂owy cz艂onk贸w Zarz膮du. W przypadku r贸wno艣ci g艂os贸w decyduje g艂os Prezesa.
 3. Cz艂onkowie Zarz膮du Stowarzyszenia nie pobieraj膮 wynagrodzenia za swoj膮 dzia艂alno艣膰 i za pe艂nione funkcje w Stowarzyszeniu.

 

 

搂12

Walne Zebranie Cz艂onk贸w Stowarzyszenia mo偶e zwo艂a膰 30 procent zwyk艂ych cz艂onk贸w po z艂o偶eniu pisemnie wniosku do Zarz膮du Stowarzyszenia, a Zarz膮d zobowi膮zany jest

doprowadzi膰 do zebrania w terminie 40 dni od daty z艂o偶enia wniosku.

 

 

搂13

 1. Zarz膮d Stowarzyszenia sk艂ada si臋 z nast臋puj膮cych os贸b: Prezesa oraz (2 do 4) Wiceprezes贸w.
 1. Do kompetencji i obowi膮zk贸w Zarz膮du nale偶y:
  a)聽reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn膮trz i dzia艂anie w jego imieniu,
  b) wykonywanie uchwa艂 Walnego Zebrania Cz艂onk贸w,
  c)聽kierowanie bie偶膮c膮 dzia艂alno艣ci膮 Stowarzyszenia,
  d) zarz膮dzanie 艣rodkami finansowymi Stowarzyszenia, zgodnie z obowi膮zuj膮cym 聽przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwa艂ami Walnego Zebrania Cz艂onk贸w,
  e) sk艂adanie sprawozda艅 z dzia艂alno艣ci Zarz膮du,
  f)聽przyjmowanie i wykluczanie cz艂onk贸w Stowarzyszenia,
  g) wspomaganie swoj膮 praca dzia艂alno艣膰 Prezesa Stowarzyszenia,
  h) ustalanie wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej,
  i)zwo艂ywanie Walnych Zgromadze艅,
  j)wyboru wiceprezes贸w Stowarzyszenia dokonuje Prezes Zarz膮du.

 

搂14

 1. W przypadku rezygnacji poszczeg贸lnych cz艂onk贸w Zarz膮du Stowarzyszenia oraz w przypadkach zmniejszenia sk艂adu Zarz膮du Stowarzyszenia z przyczyn innych ni偶 rezygnacja, Prezesowi Stowarzyszenia przys艂uguje prawo uzupe艂nienia sk艂adu Zarz膮du Stowarzyszenia w trakcie trwania tej samej kadencji.
 2. W przypadku ustania dzia艂alno艣ci Prezesa z przyczyn od niego nie zale偶nych, pracami Zarz膮du kieruje wyznaczony przez Prezesa wcze艣niej jeden z Wiceprezes贸w.

 

 

搂15

Do sk艂adania ustnych i pisemnych o艣wiadcze艅 w imieniu Stowarzyszenia, a w sprawach maj膮tkowych w szczeg贸lno艣ci wymagane jest wsp贸艂dzia艂anie dw贸ch cz艂onk贸w Zarz膮du.
Prezes wy艂膮czony jest z tego rygoru i mo偶e sk艂ada膰 ustne i pisemnie o艣wiadczenia samodzielnie. W sprawach maj膮tkowych mo偶e podejmowa膰 samodzielnie wszelkie decyzje.

 

搂16

 

Stowarzyszenie pozyskuje 艣rodki na dzia艂alno艣膰:

a) ze sk艂adek cz艂onkowskich,
b) darowizn,
c) spadk贸w,
d) zapis贸w,
e) dochod贸w z maj膮tku Stowarzyszenia,
f) ofiarno艣ci spo艂ecznej,
g) wg innych odr臋bnych przepis贸w zgodnie z w艂a艣ciw膮/odpowiedni膮 ustaw膮.

 

聽IV.聽 聽Cz艂onkostwo

 

搂17

Cz艂onkami Stowarzyszenia s膮:

 1. Cz艂onkowie zwyczajni,
 2. Cz艂onkowie wspieraj膮cy,
 3. Cz艂onkowie honorowi.

 

搂18

 

 1. Cz艂onkiem Stowarzyszenia mo偶e zosta膰 pe艂noletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, r贸wnie偶 nie maj膮cy zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, kt贸ry z艂o偶y o艣wiadczenie o przyst膮pieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu.
 2. O przyj臋ciu/wykluczeniu ze Stowarzyszenia decyduje Zarz膮d Stowarzyszenia zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 na zebraniu Zarz膮du.

 

 

搂19

 1. Cz艂onkiem wspieraj膮cym Stowarzyszenie mo偶e by膰 ka偶da osoba fizyczna, kt贸ry uzasadni swoje zainteresowanie dzia艂alno艣ci膮 Stowarzyszenia, deklaruj膮c pomoc finansow膮, prawn膮, rzeczow膮 lub merytoryczn膮 w realizacji cel贸w Stowarzyszenia. Cz艂onek wspieraj膮cy ma obowi膮zek wywi膮zywania si臋 z zadeklarowanych 艣wiadcze艅, przestrzegania statutu oraz uchwa艂 w艂adz Stowarzyszenia.

 

 1. Cz艂onkiem honorowym mo偶e by膰 ka偶da osoba fizyczna, kt贸rej godno艣膰 t臋 nada Zarz膮d za szczeg贸lne zas艂ugi dla Stowarzyszenia. Wniosek o nadanie honorowego cz艂onkostwa wraz z uzasadnieniem zg艂asza Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia lub co najmniej 3 cz艂onk贸w Stowarzyszenia.

 1. Cz艂onek wspieraj膮cy i honorowy nie ma prawa do g艂osowania w podejmowaniu decyzji i uchwa艂. Cz艂onek wspieraj膮cy i honorowy Stowarzyszenia ma prawo uczestniczenia w ka偶dym Zgromadzeniu Cz艂onk贸w z g艂osem doradczym. Nie mo偶e by膰 wybierany i wybiera膰 do w艂adz Stowarzyszenia. Cz艂onek wspieraj膮cy i honorowy nie musi op艂aca膰 sk艂adek cz艂onkowskich.

 

搂20

Obowi膮zki zwyk艂ego cz艂onka stowarzyszenia:

a) aktywnie聽 uczestniczy膰 w 偶yciu Stowarzyszenia,
b) przejawia膰 inicjatywy na rzecz Stowarzyszenia,
c) regularne op艂aca膰 sk艂adki cz艂onkowskie,
d) przestrzega膰 postanowie艅 Regulaminu oraz uchwa艂 w艂adz Stowarzyszenia.

 

搂21

聽聽聽 Cz艂onkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na wskutek:

a) pope艂nienia przest臋pstwa ustalonego prawomocnym wyrokiem s膮du
b) dzia艂aniem na szkod臋 Stowarzyszenia lub ra偶膮cego zaniedbywania obowi膮zk贸w cz艂onkowskich,
c) dobrowolnej rezygnacji,
d) d艂ugotrwa艂ego nieop艂acania sk艂adek cz艂onkowskich (powy偶ej 6 miesi臋cy),
e) 艣mierci.

 

 

搂22

Ka偶dy cz艂onek stowarzyszenia wykluczony lub skre艣lony ze Stowarzyszenia ma prawo odwo艂ania si臋 do Walnego Zgromadzenia. Odwo艂anie winno by膰 z艂o偶one do Zarz膮du w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o wykluczenia ze Stowarzyszenia lub skre艣lenia z listy cz艂onk贸w stowarzyszenia. Odwo艂anie b臋dzie rozpatrywane na najbli偶szym Walnym Zebraniu w terminie wyznaczonym regulaminem. Uchwa艂a Walnego Zebrania jest ostateczna.

搂23

 

 1. Stowarzyszenie ulega rozwi膮zaniu na podstawie uchwa艂y Walnego Zgromadzenia Cz艂onk贸w podj臋tej w trybie 搂 10.
 1. Podejmuj膮c uchwa艂臋 o rozwi膮zaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w okre艣la przeznaczenie pozosta艂ego maj膮tku Stowarzyszenia.

 

搂24

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maj膮 przepisy

ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 鈥 Prawo o stowarzyszeniach

Lewacka euro-psychoza opozycji czyli pr贸ba analizy pora偶ki neoliberalnej idei w Polsce


聽聽聽10873聽聽

 

 

聽 聽

 

 

聽 聽 聽 聽聽 聽 Uprawianie polityki to r贸wnie偶 poznawanie w艂asnego temperamentu i w艂asnych mo偶liwo艣ci. Nie chodzi tu wcale o odkrywanie prawdy i d膮偶enie do poznawania rzeczywisto艣ci. Po艣r贸d politycznych przeciwnik贸w obecnego rz膮du panuje chaos i dezorientacja. Opozycja nie ma ju偶 realnych politycznych mo偶liwo艣ci, a jej temperament skierowany jest w z艂膮 stron臋. Totalna krytyka to niemo偶liwy do zrealizowania pomys艂 na odebranie w艂adzy rz膮dz膮cym.

Ta swoista polityczna teleologia ma b艂臋dne za艂o偶enia i cele. To niemoc, kt贸r膮 mo偶na por贸wna膰 do g艂o艣nego skowytu zranionego psa. Psa pozbawionego regularnej strawy i spacer贸w. Ten pozbawiony wygodnego legowiska 鈥瀙udel-kanapowiec鈥 bardzo cierpi. Do tej pory mieszka艂 pod dachem, a w salonie mia艂 cieplutko. Nagle sko艅czy艂a si臋 droga i ekskluzywna karma. Na dodatek nikt go nie g艂aszcze i nie ma ch臋tnego do rzucenia mu patyczka. O przepraszam, by艂 kto艣 taki! ZaKODowany Mateusz Kijowski wychodz膮c na ulic臋 rzuca艂 psiakowi patyk lub jego ulubion膮 pi艂eczk臋. O g艂askaniu nie by艂o mowy, bo ten g艂odny i zdezorientowany pies mocno k膮sa艂. Odkryte ostatnio przez 偶urnalist贸w nielegalne wynagradzanie Kijowskiego zagrozi艂o jego egzystencji. Czas pokaza艂, 偶e zraniony na w艂asne 偶yczenie alimenciarz nie odzyska艂 si艂. Nowy szef KOD-u pochyli艂 si臋 nad 鈥瀙udlem-kanapowcem鈥 w momencie zagro偶enia. 聽Ale do wybor贸w jeszcze daleko i nie wiadomo czy chory piesek do偶yje. Gdy b臋dzie z nim ju偶 bardzo 藕le, a wybory b臋d膮 nieuchronnie zbli偶a艂y si臋, to opcja wyrzucenia psa za drzwi, a nawet skopania go jest bardzo prawdopodobna. Tym bardziej, 偶e psiak linieje, gryzie i nie chce je艣膰 z r臋ki. Stara grecka maksyma m贸wi, by nie wchodzi膰 do rzeki drugi raz. Jednak Krzysztof 艁ozi艅ski zdecydowa艂 si臋 na przygarni臋cie psiaka. Na razie pieskowi musz膮 wystarczy膰 rzucane od czasu do czasu zabawki (czytaj: bezskuteczne manifestacje).
Wed艂ug wszystkich znak贸w na niebie i ziemi bezpowrotnie min膮艂 ju偶 czas na dokonanie informacyjnego przekr臋tu w g艂owach Polak贸w. Zastraszenie naszych rodak贸w聽nie powiod艂o si臋. Nieprzemy艣lane i infantylne blokowanie m贸wnicy sejmowej o艣mieszy艂o opozycj臋 przez co jej poparcie w spo艂ecze艅stwie znacz膮co zmala艂o. Przyw贸dcy blokuj膮cych sal臋 parlamentarn膮 skompromitowali si臋. Jeden pojecha艂 z kochank膮 na Mader臋, a drugi na narty w Alpy. Rz膮dz膮cy Polsk膮 zaczerpn臋li wi臋c g艂臋boki oddech i mog膮 teraz spokojnie realizowa膰 swoje strategie. Jesieni膮 2015 roku dosz艂o do zmiany w艂adzy w Polsce. Niekt贸rzy nazywaj膮 t臋 zmian臋 鈥瀌obr膮 zmian膮鈥. Jest w tym wiele racji. Zwyci臋stwo Andrzeja Dudy nad zadufanym w sobie nieudacznikiem聽jakim by艂 by艂y prezydent Komorowski by艂o kluczem do parlamentarnego sukcesu wyborczego. Ze strony Bronis艂awa (pseudonim 鈥濨ul鈥 鈥 bo tak pisa艂 w ksi臋gach kondolencyjnych) nie by艂 to tylko grzech zaniechania. To by艂a straszliwa nieudolno艣膰 i przera偶aj膮ca g艂upota. Cz艂onkowie sztabu wyborczego odpowiedzialni za jego kampani臋 wyborcz膮 powinni wylecie膰 z hukiem z polityki i zaj膮膰 si臋 komiwoja偶erk膮 lub handlem obwo藕nym. Powiedzenie Michnika, 偶e 鈥瀙r臋dzej ci臋偶arna zakonnica zostanie rozjechana na pasach na czerwonym 艣wietle przez pijanego Bronka ni偶 wygra Duda鈥, pozostanie na d艂ugo zapami臋tane jako synonim politycznego nieudacznictwa i arogancji. Ludzie otaczaj膮cy by艂ego Prezydenta nie docenili roli elektronicznych portali internetowych. Nie do przecenienia jest tutaj rola jak膮 odegrali u偶ytkownicy s艂ynnego ju偶 Twittera. To w艂a艣nie zwolennicy obecnej w艂adzy, czyli聽Prawa i Sprawiedliwo艣ci opanowali to medium i sprawnie argumentowali (negli偶uj膮c bezlito艣nie k艂amstwa i nieudolno艣膰 poprzedniej w艂adzy) za zmian膮 na urz臋dzie prezydenckim i w polskim parlamencie.聽 Roztrwonienie w kilka tygodni przesz艂o pi臋膰dziesi臋cioprocentowej przewagi nad politycznym rywalem jeszcze d艂ugo b臋dzie analizowane przez聽fachowc贸w od public relations. M艂ody, wykszta艂cony i elokwentny kandydat na stanowisko Prezydenta RP Andrzej Duda przekona艂 wi臋kszo艣膰 Polak贸w do swojej osoby, a przede wszystkim do swoich pogl膮d贸w.
Przez ostatnie dwadzie艣cia pi臋膰 lat mieli艣my rz膮dy postkomunistyczne w wykonaniu SLD-PSL, neoliberalne w wersji PO-PSL; by艂y te偶 mieszanki i konglomeraty r贸偶nych podmiot贸w politycznych w wersji AWS. By艂 te偶 p贸艂roczny okres otrze藕wienia i pr贸ba powrotu na tory narodowo-patriotyczne w wykonaniu rz膮du premiera Olszewskiego. Ten okres zosta艂 brutalnie przerwany przez 贸wczesnego prezydenta Wa艂臋s臋 i boj膮cych si臋 prawdy prominentnych polityk贸w (vide 鈥 tzw. nocna zmiana). Czy ten dwudziestoparoletni okres by艂 zmarnowany? Nie mo偶na do聽ko艅ca tak powiedzie膰. Nast膮pi艂 do艣膰 du偶y infrastrukturalny rozw贸j kraju. Szczeg贸lnie zauwa偶alny po 2005 roku, kiedy to Polska przyst膮pi艂a do Unii Europejskiej. Zbudowano wiele nowych dr贸g, stadion贸w, wsparto finansowo wiele eksperyment贸w gospodarczych. Pomys艂 Balcerowicza, by wyprzedawa膰 polski maj膮tek narodowy to ha艅ba i ekonomiczna g艂upota. Okres dwudziestu paru lat to relatywnie d艂ugi czas. Dokonano jednak olbrzymiego wy艂omu w umys艂ach Polak贸w. Dosz艂o do do艣膰 mocnej zmiany w pogl膮dach naszych rodak贸w. Powiedzenie 鈥濸olska w ruinie鈥 dotyczy艂o bardziej stanu umys艂u naszych rodak贸w ni偶 materialnej i infrastrukturalnej kondycji pa艅stwa. Nast臋powa艂a powolna i systematyczne sekularyzacja polskiego spo艂ecze艅stwa. Ko艣ci贸艂 Katolicki po 艣mierci Jana Paw艂a II sta艂 si臋 bierny i anemiczny. S艂aby nieudolnymi arcypasterzami nie przeciwstawia艂 si臋 postmodernistycznym i neoliberalnym ideom. W tym czasie laicka Europa szerzy艂a my艣li oparte na fundamentach filozofii Nietzschego, Foucaulta czy Derrida.聽 A wi臋c ju偶 nie wiedza decyduje o w艂adzy, nawet nie informacja. To czas pozyskania informacji niezb臋dny do podj臋cia decyzji okazuje si臋 kluczem do uprawiania wsp贸艂czesnej polityki. Na przeszkodzie zak艂贸cania zdroworozs膮dkowego my艣lenia obywateli 艣wiata stan膮艂 globalny internet. Szybki przep艂yw informacji za pomoc膮 elektronicznych komunikator贸w da艂 ludziom mo偶liwo艣膰 pozyskania informacji szybciej ni偶 robi to bezw艂adna machina jakiejkolwiek rz膮dowej agencji. Facebook albo Twitter okaza艂y si臋 dla ludzi wybawieniem. Okaza艂o si臋, 偶e nie mo偶na ju偶 tak 艂atwo d艂uba膰 ludziom w m贸zgach. Sami potrafimy dotrze膰 do informacji, cz臋sto szybciej ni偶 podaj膮 to portale informacyjne. Nie jest tajemnic膮, 偶e wszelkie s艂u偶by specjalne, agencje prasowe i rz膮dowe zbieraj膮 wszelkie informacje przesy艂ane drog膮 elektroniczn膮. S臋k w tym, 偶e szary obywatel nauczy艂 si臋 unika膰 鈥濷ka Boga鈥. Poprzez internet聽informacja dociera do niego w tym samym czasie co do wszystkich pozosta艂ych odbiorc贸w. Wszechobecny Panopticon聽ma ju偶 bielmo na oczach i pozostaje mu tylko informacyjna manipulacja. By艂y ju偶 zakusy, by zablokowa膰 przep艂yw informacji, filtrowa膰 j膮, a potem przetworzon膮 podawa膰 nieodpornym na sugestie potencjalnym wyborcom. S艂ynna sprawa ACTA dotycz膮ca kontroli informacji rozbudzi艂a umys艂y m艂odych ludzi i nie pozwolili oni na bezczelne manipulacje w tej kwestii. Popatrzmy na nie demokratyczne kraje (Chiny, Rosja, Korea P贸艂nocna, Kuba, Pakistan, Wenezuela, kraje islamskie itp.). Wsz臋dzie tam brakuje wolnego przep艂yw informacji w elektronicznych 艣rodkach przekazu. Bardzo cz臋sto tych 艣rodk贸w przekazu nie ma lub dost臋pne s膮 one tylko dla elity rz膮dz膮cej. Drugim obszarem zagra偶aj膮cym wolno艣ci obywatelskiej s膮 media tradycyjne, czyli telewizja, radio lub prasa. Przyk艂adem takiej manipulacji w Polsce by艂 brak dost臋pu opozycji parlamentarnej聽do powszechnych medi贸w. Jedyna s艂uszna w艂adza PO-PSL zagarnia艂a krok po kroku media. Telewizje prywatne wch艂on臋艂y telewizj臋 pa艅stwow膮 naruszaj膮c pluralizm medialny. Podobnie dzia艂o si臋 z polskim radio. Zwalczano dziennikarzy, kt贸rzy mieli inne pogl膮dy ni偶 neoliberalne. Zwalniano ich z pracy i szykanowano. S艂ynna walka zwolennik贸w telewizji Trwam o nadanie im koncesji satelitarnej przesz艂a ju偶 do historii. Krok po kroku zaciskano p臋tle wolno艣ci medialnej. Generalnie nie wolno by艂o mie膰 innego zdania ni偶 to, kt贸re powszechnie obowi膮zywa艂o w ostatnich dw贸ch latach za rz膮d贸w PO-PSL. Na szcz臋艣cie tzw. dziennikarze niezale偶ni nie ugi臋li si臋 przed nagonk膮 medialn膮. 聽Wyrzucani z pracy za swoje pogl膮dy zak艂adali nowe czasopisma (wymieni臋 tylko te najwa偶niejsze: 鈥濿 Sieci鈥, 鈥濪o Rzeczy鈥, 鈥濭azeta Polska鈥 i kilka innych). Powsta艂a nowa telewizja 鈥濺epublika鈥, kt贸ra razem z katolick膮 telewizj膮 鈥濼rwam鈥 zapocz膮tkowa艂y pluralizm w tym segmencie medialnym. Powsta艂y nowe, nie op臋tane poprawno艣ci膮 polityczn膮 portale internetowe z niezalezna.pl na czele.
Szokiem dla polskiego spo艂ecze艅stwa by艂a katastrofa smole艅ska w kt贸rej zgin膮艂 Prezydent Lech Kaczy艅ski z 偶on膮 oraz dziesi膮tki dostojnik贸w pa艅stwowych. Nie b臋d臋 w tym miejscu dywagowa艂 nad tym czy by艂 to zamach, czy nie i kto m贸g艂 ewentualnie dokona膰 tego haniebnego czynu. Zanim dosz艂o do tej strasznej tragedii przedstawmy fakty. Prezydent RP Lech Kaczy艅ski i ca艂e jego 艣rodowisko 艂膮cznie z rodzin膮 podlega艂o codziennym powolnym medialnym atakom. Ignorowanie, wr臋cz poni偶anie cz艂onk贸w kancelarii prezydenckiej przez rz膮d Polski reprezentowany w贸wczas przez osob臋 Donalda Tuska by艂 nagminne. Osoba Tomasza Arabskiego szefa kancelarii Premiera RP przejdzie do historii jako najlepszy tego przyk艂ad. Zaniedbania ze strony Biura Ochrony Rz膮du by艂y zatrwa偶aj膮ce. Przy sprawnie funkcjonuj膮cej ochronie i zabezpieczeniu prawdopodobnie nigdy, by nie dosz艂o do l膮dowania prezydenckiego TU-134 na lotnisku w Smole艅sku. Na jaw wychodz膮 nowe fakty m贸wi膮ce o tym, 偶e rz膮d Tuska nie upomina艂 si臋 o zwrot wraku samolotu. W demokratycznym kraju jakim jest Polska nie dosz艂o do rozlicze艅 os贸b odpowiedzialnych za przygotowanie tego tragicznego lotu. Jest to ca艂kowicie niezrozumia艂e i haniebne. Pod艂ym i nikczemnym by艂o wygaszanie pami臋ci o katastrofie smole艅skiej, walka z tzw. 鈥瀘bro艅cami krzy偶a鈥 na Krakowskim Przedmie艣ciu, pods艂uchiwanie dziennikarzy, inwigilowanie obywateli nieprzychylnych w艂adzy. W艂adz臋 prezydenck膮 przej膮艂 w贸wczas wielki przegrany zesz艂orocznych wybor贸w Bronis艂aw 鈥濨ul鈥 – Komorowski. Czego dokona艂 albo mo偶e inaczej, dlaczego tak niewiele uczyni艂 pe艂ni膮c tak zaszczytny urz膮d Prezydenta RP? Czy Bul-Komorowski by艂 tylko dyspozycyjnym urz臋dnikiem w swej politycznej misji? A mo偶e by艂 po prostu nieudolnym pa艅stwowym urz臋dnikiem? Uwa偶am, 偶e swobodnie mo偶emy po艂膮czy膰 obie pozytywne odpowiedzi udzielone na dwa ostatnie pytania. Bronis艂aw Bul-Komorowski by艂 dyspozycyjnym i nieudolnym urz臋dnikiem pa艅stwowym uwik艂anym w nie wyja艣nione do dzisiaj relacje z dawnymi s艂u偶bami wojskowymi. Po przegranych wyborach prezydenckich strach ogarn膮艂 wszystkich prominentnych urz臋dnik贸w pa艅stwowych, kt贸rzy poprzez sw贸j koniunkturalizm polityczny zasiedzieli si臋 na posadach dopuszczaj膮c si臋 wielu wykrocze艅 i przest臋pstw. Powszechnie zosta艂y ujawnione tzw. 鈥瀟a艣my prawdy鈥 na kt贸rych nagrano rozmowy wielu ministr贸w i wysokich rang膮 urz臋dnik贸w. Polacy us艂yszeli co tak naprawd臋 my艣l膮 o Polsce reprezentanci 贸wczesnej koalicji rz膮dz膮cej i jakich dopu艣cili si臋 malwersacji. Wiele by艂o afer za rz膮d贸w PO-PSL, kt贸re skrz臋tnie by艂y usuwane pod dywan przez oddanych funkcjonariuszy s艂u偶b specjalnych. By艂y sprawnie tuszowane przez us艂u偶nych dziennikarzy. Korupcja na styku polityki i biznesu kwit艂a. Wymie艅my tylko afer臋 finansow膮 Amber Gold, afer臋 hazardow膮 lub paliwow膮. By艂o dziesi膮tki innych afer i przest臋pstw, ale nic z tego nie wynika艂o. Oficjalnie nic nie wykryto i nikogo nie ukarano. Tak dobierano prokurator贸w, 艣ledczych i s臋dzi贸w, by niczego nie znale藕膰 i nikogo winnego nie skaza膰. Zaniechano reformy s膮downiczej i prokuratorskiej. Wydzielono Prokuratur臋 Generaln膮, ale Prokuratorowi Generalnemu nie dano odpowiednio silnych ustawowych praw i mo偶liwo艣ci do dzia艂ania. Jednym z istotnych problem贸w dziel膮cych w tej chwili naszych rodak贸w to problem 艣wiatopogl膮dowy. Polacy podzielili si臋. I tak powsta艂a 鈥瀟otalna opozycja鈥. Tego poj臋cia po raz pierwszy u偶y艂 Grzegorz Schetyna, nast臋pca Ewy Kopacz na stanowisku szefa Platformy Obywatelskiej. Grze艣 z Wroc艂awia zamiast zaj膮膰 si臋 merytoryczn膮 dzia艂alno艣ci膮 opozycyjn膮 doprowadzi艂 do spor贸w wewn膮trz partyjnych. Z tego powodu odesz艂o ju偶 wielu wa偶nych聽cz艂onk贸w jego partii. Wszystko wskazuje na to, 偶e Platforma nie dotrwa do nast臋pnych wybor贸w parlamentarnych. Wydawa艂o si臋, 偶e nowe ugrupowanie 鈥 Nowoczesna.pl jest w stanie zast膮pi膰 odchodz膮cych powoli w niebyt platformers贸w. To te偶 by艂 niewypa艂. #Petrufikacja Polski nie powiod艂a si臋! Prawdopodobnie ich przekr臋t finansowy polegaj膮cy na ukrywaniu pieni臋dzy wyborczych na innym koncie ni偶 wymaga tego ustawa, doprowadzi do upadku tej partii. Po wyroku s膮dowym musz膮 odda膰 wiele milion贸w razem z odsetkami. To mo偶e by膰 gwo藕dziem do trumny neolibera艂贸w od Balcerowicza. O tzw. 鈥瀋h艂opskiej鈥 partii PSL, czyli ZSL nie b臋d臋 wspomina艂 maj膮c nadziej臋, 偶e zach艂anni i nieuczciwi politycy tej formacji po przegranych wyborach samorz膮dowych w 2018 roku znikn膮 ze sceny politycznej raz na zawsze. Paliwem tzw. totalnej opozycji (uk艂ad odsuni臋ty od w艂adzy PO-PSL, Nowoczesna i postkomuni艣ci z partii Razem) by艂 konflikt o Trybuna艂 Konstytucyjny. S臋dziowie w Polsce to swoista postkomunistyczna nomenklatura, kt贸ra nigdy nie by艂a zlustrowana. Nadszed艂 ju偶 czas na ostatni膮 zmian臋 w drodze do wolno艣ci. Czekamy na obiecany projekt reformy polskiego s膮downictwa, kt贸rego przygotowanie wzi膮艂 na siebie Prezydent RP. Politycy totalnej opozycji donosili do Europarlamentu w Brukseli, i偶 demokracja w Polsce jest zagro偶ona. Polacy im tego nie zapomn膮. Zdominowany przez lewak贸w parlament europejski 艣lepo broni lewicowych uk艂ad贸w w poszczeg贸lnych krajach. Wi臋kszo艣膰 europarlamentarzyst贸w nie chce zauwa偶y膰, 偶e Europa si臋 zmienia. Staje si臋 ona bardziej konserwatywna i pragnie broni膰 warto艣ci chrze艣cija艅skich. Pod has艂em 鈥瀦jednoczona Europa lewacka, alba 偶adna鈥 nie da si臋 ju偶 zbudowa膰 wsp贸lnego europejskiego domu. Czas na zmiany. W szybkim tempie zmieniaj膮 si臋 pogl膮dy obywateli Europy, a pogl膮dy lewackiej cz臋艣ci Europarlamentu pozostaj膮 w miejscu. Rozchodz膮 si臋聽wi臋c interesy rz膮dz膮cych w Brukseli i europejskich obywateli. Wcze艣niej lub p贸藕niej musi doj艣膰 do wi臋kszego konfliktu. Nast臋pne wybory do Europarlamentu聽mog膮 uratowa膰 sytuacj臋. Stanie si臋 tak wtedy, gdy polityk z Brukseli stanie bli偶ej obywatela-wyborcy. Do tej pory wszystko przebiega艂o zgodnie z zasadami demokracji. Opozycja atakowa艂a brutalnie, cz臋sto w spos贸b chamski i bezpardonowy, ale w granicach przyzwoito艣ci. Jednak dzisiaj ko艅czy si臋 鈥瀙aliwo鈥 demonstruj膮cych przeciwnik贸w rz膮d贸w Prawa i Sprawiedliwo艣ci. Trybuna艂 Konstytucyjny przesta艂 by膰 barykad膮 polityczn膮 kolesia-Rzepli艅skiego. Demonstracje KOD-u staj膮 si臋 mniej liczne. Pojawi艂y si臋 niebezpieczne g艂osy wzywaj膮ce do obaleniu rz膮d贸w PiS za wszelk膮 cen臋. Oto przyk艂ady:
– Tomasz Lis聽鈥濿 Warszawie b臋dzie Majdan!鈥
– Grzegorz Schetyna 鈥濲e偶eli przeniesiemy wszystkie aktywno艣ci na ulic臋, to b臋dziemy mogli
powiedzie膰 o Majdanie w Warszawie鈥
– Lech Wa艂臋sa 鈥濸oddajcie si臋, albo b臋dziecie z okien wyskakiwa膰鈥, 鈥瀟o si臋 sko艅czy i wytniemy
was z korzeniami鈥
– Jacek 呕akowski 鈥濿yobra偶a艂em sobie, 偶e KOD b臋dzie czym艣 w rodzaju polskiego Hamasu鈥
– Ryszard Petru 鈥濨y膰 mo偶e b臋dzie potrzebna rewolucja, 偶eby obali膰 rz膮dy dobrej zmiany
– Adam Michnik 鈥濷bowi膮zkiem jest odsuni臋cie PiS od w艂adzy鈥.

Odsuni臋ci od „koryta” lewaccy politycy nie mog膮 wyobrazi膰 sobie pe艂nej czteroletniej kadencji PiS- u. Przyzwyczajeni byli do 偶ycia na salonach i traktowani byli jak elita.聽 Nie chc膮 uzna膰 rz膮d贸w prawicowej koalicji, nie chc膮聽Polski chrze艣cija艅skiej i narodowej, kt贸ra nade wszystko b臋dzie broni膰 swoich obywateli i narodowego interesu.聽 Lewacy wspierani s膮 resortowymi dziennikarzami z telewizji TVN i Polsatu; l偶膮 i poniewieraj膮 prawicowych Polak贸w. Strach przed zmianami oraz聽偶al wynikaj膮cy z utraty intratnych posadek i politycznych uk艂ad贸w powoduje, 偶e ich nieracjonalne i z艂o艣liwe dzia艂ania wzmagaj膮 si臋 i nabieraj膮 mocy. Istnieje niebezpiecze艅stwo podgrzania atmosfery poprzez dokonania znacz膮cej prowokacji. Przy tym stanie nienawi艣ci i zdziczenia politycznych obyczaj贸w mo偶liwy jest nawet pucz lub mord polityczny. Wszystko w celu wyprowadzenia ludzi na ulice i przej臋ciu w艂adzy. 聽Nietrudno jest sobie wyobrazi膰 do czego doprowadzi艂o by pobicie lub 艣mier膰 znanej osoby.聽 Oby do tego nie dosz艂o. Nadzieja dla 艣wiata nadesz艂a. Donald Trump wygra艂 wybory prezydenckie w USA. Pierwsze jego decyzje napawaj膮 nadziej膮 na powr贸t do normalno艣ci i realno艣ci. Wizyta Donalda Trumpa w Polsce sta艂a si臋 szokiem dla przyw贸dc贸w zachodniej Europy. Wiosna nie przynios艂a znacz膮cych zmian we Francji i wyb贸r pierwszej kobiety Marie Le Pen na prezydenta w tym laickim kraju nie doszed艂 do skutku. Strach przed zmianami spowodowa艂 wybranie Hollande-bis, czyli m艂odego i nieudolnego Emanuela Macron. Podobnie by艂o podczas wybor贸w w Holandii. B艂臋dy rz膮dz膮cej koalicji u naszego zachodniego s膮siada i sprowadzenie setek tysi臋cy 鈥瀍migrant贸w鈥 do Europy wywo艂a艂y wzrost niezadowolenia u Niemc贸w. Za par臋 dni b臋d膮 tam wybory. Powt贸rny wyb贸r Angeli Merkel na kanclerski fotel jest raczej pewny, bo inaczej zawali艂 by si臋 ca艂y europejski uk艂ad si艂. Istnieje wyra藕ny trend w stron臋 konserwatyzmu, realizmu oraz powszechnego uznawania chrze艣cija艅skich warto艣ci. 聽Wzrasta niech臋膰 do emigrant贸w. Realn膮 staje si臋 wizja znacz膮cego poparcia dla narodowej i antyemigracyjnej partii AfD 鈥 Frauke Petry. Napawa dum膮, 偶e Polska znalaz艂a si臋 w艣r贸d pierwszych kraj贸w, kt贸rych obywatele w swojej wi臋kszo艣ci nie chc膮 laickiej i neoliberalnej Europy pozbawionej swoich konserwatywnych i chrze艣cija艅skich korzeni. Jaros艂aw Kaczy艅ski, Viktor Orban oraz Donald Trump to ci przyw贸dcy nowoczesnego 艣wiata, kt贸rzy swoim przenikliwym okiem dostrzegaj膮 ci膮g艂y brak realizmu i uczciwo艣ci politycznej. Chc膮 wi臋c zmieni膰 nasz 艣wiat na lepszy. Walka plato艅skiej wizji wirtualnego 艣wiata i arystotelewskiego realizmu trwa. Ludzie wierz膮cy w Boga wiedz膮, 偶e bez poszanowania Jego praw nie mo偶na nic dobrego dokona膰. Oby wszyscy to zrozumieli!

Globalny humanizm, czyli komunizm inaczej


14040

 

 

 

 

聽聽聽 By膰 mo偶e ju偶 nied艂ugo doczekamy si臋 takiej chwili, gdy wojuj膮cy z realnym 艣wiatem lewacy*) za偶膮daj膮 zmiany obowi膮zuj膮cego obecnie kalendarza gregoria艅skiego na inny; by膰 mo偶e b臋d膮 chcieli nazwa膰 go 鈥瀎ranciszka艅skim鈥. Og艂osz膮 wtedy 鈥炁歮ier膰 Boga鈥 i od tego w艂a艣nie momentu zaczniemy odlicza膰 nowy, postmodernistyczny czas; czas w kt贸rym nietzschea艅ski nadcz艂owiek b臋dzie chcia艂 zaw艂adn膮膰 艣wiatem.

Mam wra偶enie, 偶e wsp贸艂czesnemu, katolickiemu Ko艣cio艂owi brakuje wyobra藕ni oraz zwyk艂ej odwagi. W czasach, gdy szybko艣膰 przep艂ywu informacji ma fundamentalne i decyduj膮ce znaczenie o tym, kto ma wp艂yw na ludzkie sumienia, nasi Arcypasterze i Magisterium Ko艣cio艂a pogubili si臋 w ocenach rzeczywisto艣ci. Zwlekaj膮 z krytyk膮 panosz膮cego si臋 wsz臋dzie z艂a. Z艂a, kt贸re ju偶 otwarcie i bezczelnie nazywa k艂amstwo post-prawd膮. Czy nasi Arcypasterze zrezygnowali z walki o ludzkie dusze i sumienia wiernych?
W dawniejszych czasach weryfikacja nap艂ywaj膮cych do Watykanu informacji nie by艂a 艂atwa i wymaga艂a potwierdzenia.聽 Podejmowano s艂uszne decyzje po 鈥瀘dpowiednio s艂usznym namy艣le鈥. To niecierpliwi 艣wieccy w艂adcy pope艂niali b艂臋dy, gdy偶 nie mieli odpowiednich instrument贸w do weryfikacji docieraj膮cych do nich informacji. 艢wi臋ty Ko艣ci贸艂 鈥 ten oczekuj膮cy i pow艣ci膮gliwy, potrafi艂 lepiej ocenia膰 fakty. Dzisiaj to si臋 nie uda! Wszechobecny globalny przep艂yw informacji pozwala na to, by dociera艂a ona w tym samym czasie do ka偶dego cz艂owieka, kt贸ry dysponuje odpowiednim elektronicznym komunikatorem. Wielu z nas potrafi ju偶 samemu w艂a艣ciwie zrozumie膰 i oceni膰 te informacje. Brak podejmowania szybkich decyzji przez hierarch贸w Ko艣cio艂a skutkuje tym, 偶e 藕li ludzie lepiej wykorzystuj膮 zmarnowany przez Nich czas. Zostajemy postawieni przed faktami, kt贸re pozbawione warto艣ci ju偶 dawno si臋 dokona艂y. 聽Oczekuj膮ca s艂uszna racja i naturalne dobro przegrywa z szybkim i bezwzgl臋dnym z艂em. Mijaj膮 tygodnie, a nawet lata wyczekiwania, nikt z Arcypasterzy nie ocenia i nie podejmuje decyzji. Straty mog膮 by膰 zbyt du偶e, by m贸c potem odzyska膰 鈥瀠tracone pozycje鈥. Wojna o ludzkie sumienia wchodzi w decyduj膮cy moment!
Chrze艣cija艅skie mi艂osierdzie nakazuje nam przebacza膰, a nawet pokornie nadstawia膰 drugi policzek. Zadaj臋 w tym momencie proste pytanie: czy ka偶de ludzkie dzia艂anie wynikaj膮ce z ch臋ci pomocy bli藕niemu jest czynem rzeczywi艣cie mi艂osiernym? Nie mo偶na przecie偶 myli膰 mi艂osierdzia z bezmy艣ln膮 pomoc膮 lub lito艣ci膮. Definicja chrze艣cija艅skiego mi艂osierdzia znacz膮co r贸偶ni si臋 od definicji czysto materialnej dobroczynno艣ci. Gdy pope艂nimy b艂膮d wynikaj膮cy z niew艂a艣ciwego rozeznania dzia艂ania to wykreujemy powszechny chaos poj臋ciowy. Zdezorientowani, popadniemy w acedi臋 i doprowadzimy do tego, 偶e zwyci臋偶y post-prawda czyli k艂amstwo.
Przepraszam, 偶e pisz臋 to ja – szeregowy cz艂onek ludzi wierz膮cych w Chrystusa wedle obrz膮dku rzymsko-katolickiego. Przepraszam, 偶e 艣miem wyra偶a膰 swoje opinie w stosunku do hierarch贸w naszego 艢wi臋tego Ko艣cio艂a. Mam nadzieje, 偶e nie blu藕ni臋 i 偶e pisz臋 prawd臋. Przynajmniej mam tak膮 intencj臋. Jak mawia艂 niedawno zmar艂y filozof Bogus艂aw Wolniewicz 鈥瀖y wolimy szpetne prawdy ni偶 pi臋kne k艂amstwa鈥. D膮偶enie do poznania prawdy to niezaprzeczalnie najwa偶niejsza dewiza zar贸wno racjonalisty jak i chrze艣cijanina. Za tak膮 w艂a艣nie osob臋 chcia艂bym by膰 postrzegany.

*) Lewak (def. autor) 鈥 to niespe艂niony, niedojrza艂y lub wr臋cz infantylny w swych lewicuj膮cych pogl膮dach antykatolicki warcho艂 i wata偶ka. Bardzo cz臋sto jest to osoba o pogl膮dach postmodernistycznych.

 

Rekonkwista Europy


 

 

W maju 2019 roku b臋dziemy wybiera膰 nowych europos艂贸w. Czy rekonkwista Europy rozpocznie si臋 w momencie og艂oszenia wynik贸w do Europarlamentu? Ta wizja staje si臋 coraz bardziej realna. Europejczycy nie chc膮 ju偶 lewackich ideologii. Obywatele naszego kontynentu otrz膮sn臋li si臋 z letargu. Nie chcemy laickiej Europy bez Boga. To pewne, 偶e po tych wyborach zmieni膮 si臋 proporcje na korzy艣膰 konserwatywnych cz艂on贸w europarlamentu. Istnieje wi臋c realna szansa na odsuni臋cie lewicowych komisarzy europarlamentu. Pojawi膮 si臋 du偶e mo偶liwo艣ci zmian we wsp贸艂czesnej Europie. 聽Czy dojdzie wtedy do og贸lnoeuropejskich zamieszek? Czy poleje si臋 krew na ulicach Marsylii i Hamburga? Czy Szwecja przetrwa ataki na islamskie getta 聽w Goeteborgu i Sztokholmie?

 

 

Premier W臋gier Viktor Orb谩n powiedzia艂, 偶e to Angela Merkel osobi艣cie odpowiada za wprowadzenie w Europie zasady 鈥瀖oralnego imperializmu鈥.聽 Umo偶liwienie uciekinierom z p贸艂nocnej Afryki i wschodniej Azji przyjazdu do Europy to by艂a b艂臋dna decyzja. To decyzja, kt贸ra powinna obowi膮zywa膰 tylko na terytorium Niemiec. Decyzja, kt贸ra nie mia艂a 偶adnych prawnych podstaw. Niemcy i ich sojusznicy stosuj膮 moralny szanta偶 wobec kraj贸w, kt贸re nie wpu艣ci艂y na swoje terytorium islamskich 鈥瀠chod藕c贸w鈥. Bez wzgl臋du na nawo艂ywania polityk贸w z Berlina, Polska, W臋gry i Czechy nie chc膮 ulec ich presji i odrzucaj膮 te jednostronne i nie demokratycznie ustalone decyzje. My Polacy nie chcemy przyjmowa膰 islamist贸w pod sw贸j dach. Islami艣ci tworz膮 enklawy w krajach, do kt贸rych przyjechali. Nie asymiluj膮 si臋, a 聽wielu z nich pragnie walki z niewiernymi. Kultura islamska w 偶aden spos贸b nie pasuje do kultury chrze艣cija艅skiej. Wcze艣niej lub p贸藕niej dojdzie do zamieszek na tle religijno-kulturowym.
Wydaje si臋, 偶e rekonkwista Europy rozpocznie si臋 w Polsce. Impuls odnowy narodzi si臋 nad Wis艂膮. Mam nadziej臋, 偶e pomoc innych kraj贸w doprowadzi do zmian na naszym kontynencie.聽 Pytanie, czy podczas tej偶e rekonkwisty dojdzie do wybuchu wojny na tle religijnym, staje si臋 pytaniem czysto retorycznym. Ta wojna jest nieunikniona. Katolicki ko艣ci贸艂 papie偶a Franciszka sprytnie 鈥瀠my艂 r臋ce鈥 i chce zdj膮膰 z siebie wszelk膮 odpowiedzialno艣膰.聽 Zaryzykuj臋 stwierdzenie, 偶e papie偶 namawia do przyjmowania tak zwanych 鈥瀠chod藕c贸w鈥 poniewa偶 doskonale zdaje sobie spraw臋 z nieuchronno艣ci zamieszek na tle religijnym.聽 Ko艣ci贸艂 katolicki nie chce bra膰 odpowiedzialno艣ci za przelan膮 w przysz艂o艣ci krew.
Lewacy w Europie zrobi膮 wszystko, by zastopowa膰 zmiany i zachowa膰 obecny status. Kto艣 przecie偶 b臋dzie musia艂 odpowiedzie膰 za fatalne decyzje wpuszczenia 鈥瀠chod藕c贸w鈥 do Europy. Strach przed rozliczeniami i ewentualnymi procesami powoduje, 偶e nie b臋d膮 oni chcieli dopu艣ci膰 do jakichkolwiek zmian w Europie.
Jak zachowa si臋 Rosja w momencie kryzysu w Europie?聽 Zaj臋ci w艂asnymi problemami mo偶emy nie zauwa偶y膰 agresji putinowskich wojsk na Ukrainie lub Estonii. Dopiero teraz wida膰 dalekowzroczn膮 polityk臋 obecnego rz膮du i potrzeb臋 obecno艣ci wojsk ameryka艅skich w Polsce. To jest dla nas zbawienne i mo偶e nas ustrzec przed powt贸rk膮 z 17 wrze艣nia 1939 roku. Powstanie nowej formacji wojsk terytorialnych to dobra decyzja, kt贸ra b臋dzie w pe艂ni doceniona za par臋 lat. Powinni艣my by膰 wyposa偶eni we wszelkie instrumenty obronne. Zdolno艣膰 do samoobrony patriotycznego spo艂ecze艅stwa to warto艣膰 nie do przecenienia.
W Polsce nie ma agresywnych, islamskich terroryst贸w. Unikn臋li艣my atak贸w i napa艣ci z ich strony. Wsch贸d kraju wydaje si臋 by膰 chroniony przez wojska NATO. Niemcy to pacyfistyczny i militarnie bezbronny kraj. Wydaje si臋, 偶e granice Polski s膮 bezpieczne. Tworzymy wzgl臋dnie jednorodne i etnicznie sp贸jne pa艅stwo w kt贸rym panuje jedna g艂贸wna religia – katolicyzm. Trudno o drugi taki kraj w Europie.

Rekonkwista Europy nadchodzi!

Komedianci i trubadurzy protestuj膮


ef260f5cb9ef99314f73903621666f3e聽聽聽聽聽 Establishment i tak zwane elity 艣wiata aktor贸w (komedianci) i piosenkarzy (trubadurzy) s膮 w szoku. Wypracowany przez dziesi膮tki lat uk艂ad towarzysko-biznesowy jest zagro偶ony. Byty rodzinnych klan贸w s膮 zagro偶one. Wydawa艂o si臋, 偶e wiele lat temu 鈥瀙ouk艂adane鈥澛 i 鈥瀦aklepane鈥 wzajemne stosunki pomi臋dzy artystami i sponsorami dadz膮 im gwarancje na wielkie zyski przez wiele lat. A tu b臋c! Przysz艂a nowa, nie uwik艂ana w zale偶no艣ci biznesowe w艂adza. Publiczna telewizja i radio zosta艂y oczyszczone z postkomunistycznych w艂odarzy. Wieczni uk艂adowcy pozbawieni zostali wi臋c wp艂yw贸w. Znikn臋艂y reprezentuj膮ce 偶enuj膮co niski poziom artystyczny programy rozrywkowe, kabarety i wszelkiego rodzaju tendencyjne programy publicystyczne. Nast膮pi艂 programowy zwrot w stron臋 widza i s艂uchacza, w stron臋 prawdy. Jedyn膮 si艂膮, kt贸ra wspiera teraz 鈥瀟rubadur贸w i komediant贸w鈥, s膮 stare s艂u偶by specjalne. Za wszelk膮 cen臋 pragn膮 one o艣mieszy膰 now膮 w艂adz臋; pozosta艂a im ju偶 jedna z ostatnich聽 barykad czyli sowiecka kultura. Pomieszane rodziny 鈥瀉rtyst贸w鈥 i postkomunistycznych polityk贸w broni膮 swoich uk艂ad贸w i wp艂yw贸w 鈥 broni膮 kasy! Przeci臋tnego Polaka polityka ju偶 tak bardzo nie interesuje. Ale docieraj膮 do niego dziwne informacje o tzw. gn臋bieniu aktor贸w i piosenkarzy. Idole odmawiaj膮 udzia艂u w imprezach kulturalnych. Ostatnio np. w opolskim festiwalu odm贸wi艂a wyst臋pu Maryla Rodowicz, podstarza艂a piosenkarka, kt贸ra w przesz艂o艣ci obca艂owywa艂a Fidela Castro, Bre偶niewa i Gierka. G艂o艣no jest wok贸艂 odmowy Kayah i Micha艂a Szpaka. I tutaj ju偶 zainteresowanie jest wi臋ksze. To偶 to naszym bohaterom ze 鈥瀞zklanego okienka鈥 dzieje si臋 krzywda! To nast臋pny fortel 鈥瀟ajemnych si艂鈥 (czytaj: starych s艂u偶b specjalnych), kt贸re nie da艂y rady skompromitowa膰 rz膮du poprzez polityczne ataki. Teraz nast膮pi艂 przedostatni atak – atak poprzez kultur臋. Komedianci i trubadurzy dali si臋 wmanewrowa膰 w polityk臋. Gdy i to si臋 nie powiedzie (wierz臋 w m膮dro艣膰 i naturalny instynkt rodak贸w ) to nast膮pi bezpo艣rednie uderzenie poprzez pr贸by si艂owe na ulicy (prowokacje, pobicia, a nawet zamachy). Walka polityczna o PRAWD臉 trwa i mam wra偶enie, 偶e zaostrza si臋. Nadzieja jest w Polkach i Polakach oraz w konsekwencji obecnego rz膮du, kt贸rzy w por臋 rozpoznaj膮 swoich wrog贸w i nie zezwol膮 na eskalacj臋 ich poczyna艅.

Strona 1 z 712345...Ostatnia 禄
© 2010-2019 Dariusz Laszyca. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie bez zgody autora zabronione
Design by Trójwizja